Islamiy.com

Situs konsultasi Islam online.

Daftar Kitab Rujukan Konsultasi Agama KSIA

Daftar Rujukan Konsultasi Agama KSIA

Daftar Kitab Rujukan Konsultasi Agama KSIA (Konsultasi Syariah Islam Al-Khoirot) yang digunakan dalam menjawab pertanyaan dari umat Islam yang diajukan via email ke: alkhoirot@gmail.com

Kami di KSI Al-Khoirot menyikapi ribuan pertanyaan yang diajukan pada kami dengan sangat serius. Semua pertanyaan kami anggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, kami menjawabnya dengan penuh kehati-hatian. Sikap kehati-hatian ini antara lain ditunjukkan dengan merujuk pada sumber literatur Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan tafsirnya, As-Sunnah dan kitab-kitab syarahnya; dan kitab fikih mazhab empat terutama mazhab Syafi’i serta pandangan para ulama kontemporer terutama terkait persoalan kekinian.

1. Al-Quran dan Tafsirnya

 1. Kitab Tafsir dengan Metode tafsir bil ma’tsur
  • Tafsir Ath-Thabari
  • Tafsir Bahrul Ulum
  • Tafsir Al-Baghawi
  • Tafsir Al-Muharrar
  • Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim
  • Tafsir Ats-Tsa’labi
  • Tafsir Ad-Dur Al-Mantsur
  • Tafsir Fathul Qadir
  • Tafsir Adhwa’ Al-Bayan
 2. Kitab Tafsir dengan Metode tafsir bi ar-Ra’yi
  • Tafsir Ar-Razi
  • Tafsir Al-Baidhawi
  • Tafsir An-Nasafi
  • Tafsir Al-Khazin
  • Tafsir Bahrul Muhith
  • Tafsir Gharaib Al-Quran
 3. 4 Kitab Tafsir Induk Paling Tua
  • Pertama, Tafsir Ma’ani al-Quran.
  • Kedua, kitab Majaz al-Quran
  • Ketiga, Tafsir Ma’ani al-Quran wa I’rabuhu
  • Keempat, Tafsir Muqatil bin Sulaiman
 4. Nama-nama Kitab Tafsir di Indonesia Karya Ulama Nusantara
  • Syaikh Abdur Rauf al-Fanshuri as-Singkili
  • Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi
  • Syaikh Muhammad Shalih Darat as-Samarani
  • Ulama-Ulama Nusantara Lainnya
 5. 4 Kitab Tafsir Klasik yang Mendunia
  • Pertama, Tafsir Jalalain
  • Kedua, Tafsir Ath-Thabari
  • Ketiga, Tafsir al-Qurthubi
  • Keempat, Tafsir Al-Baghawi
 6. 10 Kitab Tafsir Ayat Ahkam
 7. Beberapa Kitab Tafsir Untuk Pemula
  • Tafsir Jalalain
  • Al-Mukhtashar Fi At-Tafsir

2. Kitab 9 Hadis (Kutubut Tis’ah) dan Syarahnya

 1. Shahih Bukhari
  1. A’lam As Sunan oleh Al-Khattabi
  2. Syarah Ibnu Batthal
  3. Kawakib Ad Durari oleh Al-Kirmani
  4. Fathu Al Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani
  5. Umdah Al Qari oleh Al-Aini
  6. At Tausyih Ala Al Jami’ As Shahih oleh As-Suyuti
  7. Irsyad As Sari / Syarah Al-Qasthalani oleh Al-Qastalani
  8. Faidh Al Bari oleh Anwar Syah Al Kashmiri
 2. Shahih Muslim
  1. Al-Minhaj fi Syarhil Jamik As-Shahih (Syarah Muslim) oleh An-Nawawi
  2. Al-Mu’lim bi Fawaidi Muslim oleh Al-Maziri
  3. Ikmal Al-Mu’lim fi Syarhi Sahih Muslim oleh Al-Qadhi Iyadh
  4. Al-Mufhim oleh Al-Qurtubi
  5. Mukammil Ikmalil Kamal oleh As-Sanusi
  6. Ad-Dibaj oleh As-Suyuthi
 3. Sunan Abu Dawud
  1. Aunul Ma’bud oleh Azimabadi
  2. Badzlul Majhud oleh Saharanpuri
  3. Al-Minhal Al-Adzbu Al-Maurud oleh Mahmud As-Subki
 4. Sunan Tirmidzi (Jami’ At-Tirmidzi)
  1. Tuhfat Al-Ahwadhi Bi Sharh Jamiʿ Al-Tirmidhi oleh ‘Abd al-Rahman al-Mubarkafuri
  2. Aridhat al-Ahwadzi bi Sharh Sunan al-Tirmidhi oleh Ibnu al-Arabi
  3. al-ʿUrf al Shadhi Sharh Sunan Al-Tirmidhi oleh Anwar Shah Kashmiri
 5. Sunan Nasa’i
  1. Zahrur Ruba alal Mujtaba atau Syarhus Suyuti ala Sunan An-Nasa’i oleh Jalaluddin As-Suyuti
  2. Syarah Sunan An-Nasai oleh Al-Asiyubi
  3. Hasyiyah As-Sindi ala Sunan An-Nasai oleh Muhammad As-Sindi
 6. Sunan Ibnu Majah
  1. Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Abul Hasan Al-Anshari
  2. Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Abdul Latif Al-Baghdadi
  3. Ma Tamussu ilaihil Hajah min Syarhi Ibni Majah oleh Umar ibnul Mulaqqan
  4. Misbahuz Zujajah ala Sunan Ibnu Majah oleh Jalaluddin As-Suyuthi
  5. Ma Tad’u ilaihil Hajah ala Sunan Ibnu Majah oleh Syamsuddin Az-Zabidi
 7. Musnad Ahmad
  1. Syarhul Musnad oleh Abul Hasan bin Abdul Hadi
  2. Nafasat oleh As-Safarini
  3. Uqud Az-Zabarjad ala Musnad Ahmad oleh Jalaluddin As-Suyuti
 8. Muwatta’/ Muwaththa Malik
  1. At-Tamhid wal Istidzkar oleh Ibnu Abdil Bar
  2. Al-Muntaqa oleh Al-Baji
  3. Aujazul Masalik oleh Al-Kandahlawi
  4. Tanwirul Hawalik oleh As-Suyuti
  5. Syarhus Zarqani oleh Az-Zarqani
  6. Al-Musawwa Syarhul Muwatta’ oleh Waliullah Ad-Dahlawi
 9. Sunan / Musnad AdDarimi
  1. Fathul Mannan oleh Abu Ashim Al-Ghamri

3. Kitab Fikih Mazhab Empat

Daftar kitab fikih klasik dan kontemporer cukup panjang dan akan ditulis pada halaman tersendiri.

Berikut sebagian kecil di antaranya:

Kitab Fiqh Madzhab Syafi’i

 1. Al-Umm oleh Imam Syafi’i
 2. Mukhtashor Al-Buwaiti karya Al-Buwaiti
 3. Mukhtashar Al-Muzanni karya Al-Muzanni
 4. Fatawa Al-Qaffal karya Al-Qoffal Al-Maruzi
 5. Al Hawi Al Kabir karya Al-Mawardi
 6. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karya Imamul Haromain Al-Juwaini
 7. Al-Basith karya Imam Ghazali
 8. Al-Wasith fil Madzhab karya Al-Ghazali.
 9. Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi
 10. Matan Taqrib karya Abu Syujak
 11. Roudotut Tolibin wa Umdatul Muftin karya Imam Nawawi
 12. Al-Majmuk Syarah Al-Muhadzab-nya As-Sirazi karya Imam Nawawi

Kitab Mazhab Hanafi

 1. Al-Ashlu atau Al-Mabsuth karya Muhamad bin Hasan Al-Syaibani
 2. Al-Mabsut karya Sarakhsyi
 3. Hasyiyah Ibnu Abidin karya Muhammad Abidin

Kitab Mazhab Maliki

 1. Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil karya Al-Hattab .
 2. Minahul Jalil Syarah ala Mukhtashor Kholil karya Muhammad Ulaisy

Kitab Madhab Hanbali

 1. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah
 2. Al-Adab As-Syar’iyah karya Ibnu Muflih

Ensiklopedi Fiqih dan Kumpulan Fatwa

 1. Mausuatul Fiqh Al-Islami wal Qadhaya Al-Muashirah Wahbah Zuhaili
 2. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili
 3. Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah karya Wizaratul Auqaf Kuwait
 4. Fatawa Al-Azhar karya Ulama Al-Azhar
 5. Al-Fatawa Al-Islamiyah min Daril Ifta Al-Mishriyah karya para mufti Darul Ifta Mesir.
 6. Qararat Majmaul Fiqh Al-Islami atau Keputusan Akademi Fikih Islam yaitu organisasi ulama fikih di bawah Rabithah Alam Islami yang bermarkas di Makkah.
 7. Qararat wal Fatawa karya Al-Majlisul Urubi lil Ifta wal Buhus.
Kembali ke Atas